Gồm cơ mô cái , cơ mô út , cơ gian cốt mu tay , cơ gian cốt gan tay , cơ giun . Các cơ này được chi phối bởi thần kinh giữa và thần kinh trụ

1.Cơ mô cái

  1. a) cơ giạng ngón cái ngắn

nguyên ủy của cơ mô cái : mạc giữ gân gấp , củ xương thuyền , củ xương thang

Bám tận: xương đốt gần ngón cái

Động tác : giang ngón cái và phần nào đối ngón cái

Thần kinh chi phối: thàn kinh giữa

b)Cơ gấp ngón cái ngắn

Nguyên ủy : gồm có hai đầu

– Đầu nông : củ xương thang và mạc giữ gân gấp

– Đầu sâu : xương thê , xương cả

Bám tận

-Đầu nông: phía ngoài nền xương đốt gần ngón cái

– Đầu sâu : phía trong nền xương , đốt gần ngón cái

Đông tác : gấp đốt gần ngón cái

Thần kinh chi phối

Đầu nông : thần kinh giữa

Đầu sâu : thần kinh trụ

c) cơ đối ngón cái

Nguyên ủy : mạc giữ gân gấp, củ xương thang

Bám tận : bờ ngoài của xương bàn tay (1)

Động tác: đối ngón cái với ngón khác

Thần kinh chi phối : thần kinh giữa

d) cơ khép ngón cái

Nguyên ủy :

– Đầu chéo : xương cả, nền xương bàn tay (1) và (2)

-Đầu ngang : bờ trước xương bàn tay (3)

Bám tận

Phía trong nền xương đốt gần ngón cái

Động tác : Khép ngón cái và phần nào đối ngón cái

Thần kinh chi phối : thần kinh trụ

2.Cơ mô út

Tất cả cơ mô út đều do thần kinh trụ chi phối

a)Cơ gan tay ngắn

nguyên ủy: cân gan bàn tay , mạc giữ gân gấp ; Bám tận : da bờ trong bàn tay ; Động tác : căng dag an bàn tay

b)cơ giạng ngón út

Nguyên ủy: xương đậu và gân cơ gấp cổ tay trụ ; Bám tận : Phía trong nên xương đốt gần ngón út ; Động tác : giạng ngón út , góp phần gấp đốt gần ngón út

c)cơ gấp ngón út ngắn

Nguyên ủy: mạc giữ gân duỗi , móc xương móc ; Bám tận : bên trong của nền xương đốt gàn ngón út ; Động tác : gấp ngón út

d)Cơ đối ngón út

Nguyên ủy: mạc giữ gân gấp , móc xương móc ; Bám tận: bờ trong xương bàn tay (5); Động tác : làm sâu lòng bàn tay , đưa xương bàn tay (5) ra trước

e)Các cơ giun

Có bốn cơ giun từ ngoài vào là 1,2,3,4

Nguyên ủy: xuất phát từ các gân cơ gấp các ngón sâu . Cơ giun (1) và (2) xuất phát từ bờ ngoài của gan gấp sâu ngón (2) và (3) , cơ giun (3) và ($) xuất phát từ hai bờ kế cận của gân gấp sâu (4) và (5)

Bám tận : bờ ngoài gân duỗi các ngón ; Động tác: gấp ngón tay vào bàn tay ; Thần kinh chi phối : cơ giun (1) và (2) do thần kinh giữa chi phối ; cơ giun (3) và (4) do thần kinh trụ chi phối .

SHARE
Previous articlefluconazol
Next articleChua ngút hoa ngọn

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here